تعویض کابل منودار دوربین به اینصورت است که ابتدا باید رشته های سیم منودار را بشناسیم.نحوه عملکرد کابلهای منودار به این شکل است که با تغییرجهت OSD به حالتهای چهار طرفه , یکی از 6 رشته سیم به Ground دوربین متصل میشود و این اتصال به زمین نوعی پالس به دوربین است.حال این رشته سیم به هر کدام از پینهای روی برد که معمولا روی برد مشخص ونوشته شده است وصل باشد همان جهت را در منو اعمال میکند.علامت جهت های مختلف روی برد بطور خلاصه وبصورت زیر نوشته میشوند:

G=زمین
M=اوکی
R=راست
L=چپ
U=بالا
D=پایین

کابل منودار دوربین از چندین رشته سیم تشکیل شده است که به شرح زیر میباشند:

 

pcbosd

دوتا سیم بلند مشکی و قرمز مربوط به تغذیه برد IR یا همان دید در شب دوربین میباشد .
سه تا سیم زرد و مشکی و قرمز که این سه تا مربوط به تغذیه اصلی برد و خروجی تصویر از برد میباشند و در برد با سوکت سه پین معلوم است.

زرد=تصویر(روی برد با علامت v مشخص شده است)
قرمز=تغذیه برد (روی برد با علامت + مشخص شده است)
مشکی=Ground (روی برد با علامت – مشخص شده است)

حال 6 تا رشته سیم اضافی میماند که مربوط به منوی دوربین است.
جهت تعین هر کدام از پین ها که مربوط به کدام جهت میباشد ازیک اهممتر استفاده میکنیم.به این صورت که ابتدا اهممتر را در حالت تست اتصال کوتاه قرار داده و یک پراپ را به Ground (یکی از سیمهای مشکی کابل) متصل کرده و سپس پراپ دیگر را به یکی دیگر از 6 رشته سیم اضافی وصل و نگه میداریم حال با فشردن دکمه های OSD در جهت های مختلف در هر جهتی که اهممتر بوق زد آن رشته سیم مربوط به همان جهت است .به این روش تک تک رشته سیمها را تعیین و در پین 6 تایی با توجه به موقعیت پین درسوکت برد , داخل پین قرار میدهیم.(یکی از این 6 تا رشته سیم همان Ground سیم است که در برد و در سوکت 6 تایی با نام G مشخص است.)